Privacy policy

INLEIDING

NOWJOBS B.V. (geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 75396181, hierna: ‘NOWJOBS’) hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen privacy uiterst serieus en behandelen persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers van onze website, sollicitanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kenmerkend zijn voor een individu (ook wel betrokkene genoemd) of die naar een individu zijn te herleiden. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens maar ook een telefoonnummer of gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

NOWJOBS is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). NOWJOBS is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en stelt vast hoe en waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Hierna zetten wij nader uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken van de hierboven genoemde personen, waarvoor, hoelang en met wie wij die persoonsgegevens delen. Specifiek met betrekking tot onze website leggen wij uit hoe wij met cookies omgaan. Tevens staat vermeld welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die kunnen uitoefenen.


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE LANG?

Wij verwerken persoonsgegevens van (onder meer) de navolgende personen:

 1. Bezoekers van onze website;
 2. Sollicitanten;
 3. Opdrachtgevers en andere zakelijke relaties (voor zover dat natuurlijke personen zijn);
 4. Contactpersonen van zakelijke relaties;
 5. Werknemers

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hier beschreven doeleinden. Wij streven daarbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens verwerken en de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

Wij verwerken van de hierna genoemde (natuurlijke) personen in elk geval de volgende persoonsgegevens:


BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE

 • IP-adres;
 • Profielnaam, wachtwoord, e-mailadres (voor zover geregistreerd op onze website);
 • Inhoud van chat-sessies;
 • De met bepaalde cookies verkregen informatie (zie hierna onder ‘Cookie statement’);
 • Elektronische identificatiegegevens en metadata, bij gebruik van onze app (o.a. authentificatiemiddelen).

Wij bewaren het IP-adres van de bezoekers van onze website uitsluitend voor de duur van hun bezoek aan de website. De overige genoemde gegevens bewaren wij voor de duur van de dienst waarvoor de betreffende bezoeker zich heeft geregistreerd en/of zolang de betreffende bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor de betreffende verwerkingen.


SOLLICITANTEN

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring en aantekeningen tijdens een sollicitatiegesprek.
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de sollicitant zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Gegevens aan de hand waarvan de sollicitant zichzelf presenteert (video, foto).

Wij verwijderen deze gegevens als de sollicitant dit zelf aangeeft en/of als wij geen gebruik maken van het aanbod. Alleen met toestemming van de sollicitant bewaren wij de gegevens gedurende een langere tijd en maximaal één jaar. Een kopie van het identiteitsbewijs vernietigen wij uiterlijk vier weken na ontvangst van de kopie van het identiteitsbewijs, tenzij een arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt aangegaan.


OPDRACHTGEVERS EN/OF ANDERE ZAKELIJKE RELATIES EN HUN CONTACTPERSONEN

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Inhoud van chat-sessies.
 • Bankrekeningnummer bij betaling van facturen.

Wij zijn verplicht gegevens, relevant voor onze administratie, gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen te bewaren. Alle overige persoonsgegevens zullen wij uiterlijk twee jaar na het eindigen van de zakelijke relatie of na vertrek van de contactpersoon bij de zakelijke relatie verwijderen.


WERKNEMERS

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de betreffende werknemer zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN, kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een screening.
 • Bankrekeningnummer en andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels- en salarisadministratie en/of aan verzuimregistratie.
 • Gegevens aan de hand waarvan de betreffende werknemer zichzelf presenteert (video, foto).

Voor zover wij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, vernietigen wij de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Alle overige gegevens verwijderen wij twee jaar na beëindiging van het dienstverband met de betreffende werknemer, behoudens beeldmateriaal (video, foto’s) die wij op eerste verzoek van de betreffende werknemer eerder verwijderen.


WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens voornamelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven en om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit werving en selectie, arbeidsbemiddeling en het uitzenden en detacheren van sollicitanten naar/bij klanten van NOWJOBS.

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om de hierna vermelde redenen.


PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE

 • Voor het verzorgen en verbeteren van de website en de dienstverlening van NOWJOBS en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van de bezoekers niet kan worden achterhaald.
 • Na registratie op de website: voor het beheer van het account van de bezoeker, om de dienst waarvoor de betreffende bezoeker zich heeft geregistreerd te kunnen verlenen en (na toestemming) het gebruiken voor direct-marketing doeleinden.


PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid van sollicitanten in verband met de werving en selectie en het uitzenden en detacheren door NOWJOBS, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van screenings- en testresultaten.


PERSOONSGEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS EN/OF ANDERE ZAKELIJKE RELATIES EN HUN CONTACTPERSONEN

 • Vastlegging van overeenkomsten met opdrachtgevers, het onderhouden en uitvoeren van die overeenkomsten en facturering.
 • Het benaderen van (contactpersonen van) opdrachtgevers en/of andere zakelijke relatie met commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties van NOWJOBS die interessant voor hen kunnen zijn, uitsluitend indien zij zich daarvoor hebben aangemeld of al eerder zaken met NOWJOBS hebben gedaan. Informatie uit chat-sessies zal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden van NOWJOBS, tenzij wij daar toestemming voor hebben verkregen.


PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

 • Registratie en verwerking van gewerkte uren in ons salarissysteem.
 • Aangaan en onderhouden van een werknemersrelatie met de betreffende werknemer en het uitvoeren van de hiervoor relevante administratie, waaronder het uitbetalen van loon.
 • Nakomen van re-integratieverplichtingen en, voor zover aan de orde, het voldoen aan een (vanuit de overheid opgelegde) verplichting om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van een screening (in specifieke gevallen).
 • Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van onze werknemers, onder meer door het aanbieden van training en opleiding en het afnemen van testen.
 • Aanvraag van aan personeel gerelateerde subsidies.


OVERIGE REDENEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Naleving van wet- en regelgeving, onder meer inzake identificatie, veiligheid en kwaliteitsborging, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude. Dit omvat tevens de in verband hiermee noodzakelijke diensten die aan ons worden verleend door partijen met specifieke expertise, zoals belastingadviseurs, accountants, juridisch adviseurs en adviseurs op het gebied van kwaliteitsborging.
 • Ten behoeve van de communicatie.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.


OP GROND WAARVAN VERWERKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op de navolgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst met de betreffende werknemer;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving).
 • Toestemming van de betreffende bezoeker, sollicitant of werknemer.
 • Gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de hiervoor beschreven doeleinden, waaronder, maar niet limitatief, het benaderen van (contactpersonen van) bestaande opdrachtgevers en/of andere zakelijke relaties met commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties van NOWJOBS of het beoordelen van werknemers op integriteit, geschiktheid en betrouwbaarheid (screening), om kwaliteitssystemen te ontwikkelen en in stand te houden en om accountants- en kwaliteitscontrole te laten plaatsvinden. Dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.


ALGEMEEN

Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waarin wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van NOWJOBS (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor onze dagelijkse bedrijfsvoering). Indien wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, dan verwerken wij uitsluitend de gegevens van u die noodzakelijk zijn en die een geringe inbreuk maken op uw privacy.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke of contractuele verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst met u, dan is het belangrijk dat u de door ons gevraagde gegevens aan ons verstrekt. Doet u dit niet, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet uitvoeren of bent u wellicht zelf in overtreding.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij per direct stoppen met het verwerken van die persoonsgegevens.


HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met derden ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie.

Wij zijn in ieder geval genoodzaakt of verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties en derden in de operationele ondersteuning, zoals:

 • Derden ten behoeve van technische ondersteuning van onze app, onze website of andere technische hulpmiddelen;
 • Belastingdienst, sociale verzekeringsinstanties en de arbeidsinspectie;
 • Arbodienst;
 • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Instellingen of organisaties belast met toezicht op naleving van cao-verplichtingen;
 • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij zien erop toe dat er zo nodig met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen en specifiek dat de betreffende derde partij eveneens de AVG naleeft. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anders openbaar worden gemaakt dan op de hiervoor genoemde wijzen. Zonder wettelijke grondslag zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.


COOKIE STATEMENT

ALGEMEEN

NOWJOBS maakt op haar website (https://nowjobs.nl/) gebruik van cookies. Omdat wij de privacy van de bezoekers van onze website willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk om hen te informeren hoe en waarom wij cookies gebruiken op onze website.

In dit cookie statement leggen wij daarom uit wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoe je de cookies kunt verwijderen.


WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website of app wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone (hierna gezamenlijk te noemen: ‘het Apparaat’) van de bezoeker. Sommige cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Andere cookies helpen ons de website te verbeteren, inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website of maken het mogelijk om een betere gebruikservaring aan te bieden.

Doordat een cookie op het Apparaat van de bezoeker wordt opgeslagen, kan het Apparaat worden herkend en kan informatie worden verzameld. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP-adres van de bezoeker, gegevens over diens surfgedrag, zoals het eerste, vorige en huidige bezoek, de specifieke webpagina’s die de bezoeker heeft bezocht, de wijze waarop de bezoeker door de website navigeert, het Apparaat dat hij of zij gebruikt en de instellingen van het Apparaat.

Daarnaast hebben de cookies een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een Apparaat worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd door de internetbrowser van de bezoeker.

Voor sommige cookies is de geldigheidsduur de duur van de browsersessie. Voor andere cookies geldt dat zij een langere geldigheidsduur hebben, zodat zij ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.


WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAARVOOR?

De volgende cookies worden op onze website gebruikt, als ook nader omschreven in de cookie pop-up:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Tracking cookies;
 • Social media cookies en andere cookies van derden.

Volgens de wet mogen wij cookies op het Apparaat van de bezoeker opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website (functionele cookies) of in bepaalde gevallen om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze diensten (bepaalde analytische cookies). Voor alle andere soorten cookies hebben we de toestemming van de bezoeker nodig. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken via de cookiemelding op onze website.

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onderdelen van de website goed werken en dat gebruikersvoorkeuren worden onthouden. Deze zijn noodzakelijk voor een goede opmaak van en het navigeren door de website en om de gemaakte keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van cookies. Het zijn onze eigen cookies, die alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde medewerkers van NOWJOBS.

Analytische of statistische cookies worden gebruikt om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om de website aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze statistieken kunnen wij niet naar de bezoeker herleiden.

De functionele en analytische cookies die wij gebruiken zijn:

 • Authenticatie cookies (‘Remember me’): deze cookies identificeren de bezoeker als hij is ingelogd;
 • User input cookies: (‘Lifestyle Identifier’): deze cookies onthouden de handelingen van de bezoeker op een website;
 • User interface customization cookies: deze cookies worden gebruikt om voorkeuren van de bezoeker te onthouden.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag op onze website te volgen en daaruit af te leiden waar de interesses van onze bezoekers liggen. Met toestemming van de betreffende bezoekers plaatsen wij tracking cookies op hun Apparaat. Met deze informatie kan onze website op hen worden afgestemd en een beoordeling worden gemaakt welke dienstverlening en producten interessant voor hen kunnen zijn.

Met deze tracking cookies verwerken wij de volgende soorten gegevens van onze bezoekers:

 • het IP-adres van de internetaanbieder van de bezoeker;
 • de gebruikte browser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
 • vanaf welke pagina de bezoeker op onze website terecht is gekomen;
 • wanneer en hoe lang de bezoeker onze website bezoekt;
 • welke pagina’s de bezoeker op onze website bekijkt.

We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om hun surfgedrag op onze website te volgen en daaruit af te leiden waar hun interesses liggen.

Social media cookies en andere cookies van derden

Social media cookies worden gebruikt om de integratie van social media op onze website mogelijk te maken. Via onze website worden ook andere (tracking)cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van deze cookies is slechts het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing.


HOE VERWIJDER JE COOKIES?

Veel van de door ons gebruikte cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Bezoekers kunnen er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de gebruikte browser.

Wij wijzen bezoekers erop dat als zij geen gebruik willen maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat de bezoeker bepaalde webpagina's zelfs helemaal niet meer kan bekijken. Daarnaast heeft het weigeren van cookies niet tot gevolg dat de bezoeker geen advertenties meer te zien krijgt. In dat geval zijn de advertenties alleen niet meer aangepast aan diens interesses en worden zij vaker herhaald.


BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij vinden een goede beveiliging van de door ons verwerkte persoonsgegevens erg belangrijk. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om die persoonsgegevens te beschermen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging voor een organisatie als de onze. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

Wij zorgen dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden.

Met iedereen die de beschikking krijgt over de door ons verwerkte persoonsgegevens en niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht heeft, komen wij een verplichting tot geheimhouding daarvan overeen.


PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Op grond van de AVG heeft iedere betrokkene rechten waarvan hij of zij gebruik kan maken tegenover organisaties die hun persoonsgegevens verwerken. U als betrokkene heeft de volgende rechten:


RECHT OP INZAGE EN/OF RECTIFICATIE

Met een verzoek tot inzage of rectificatie kunt u opvragen welke gegevens wij van u verwerken, waarvoor, hoe wij aan deze gegevens komen en welke bewaartermijnen wij hanteren. Daarnaast kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.


RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken mogelijk onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet meer nodig zijn of u zoals hierna beschreven bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij op uw verzoek (tijdelijk) stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens slechts in een beperkt aantal gevallen verwerken.


RECHT OP GEGEVENSWISSING

Als uw relatie met ons is geëindigd, kunt u ons verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens, welk verzoek wij altijd honoreren als de gegevensverwerking uitsluitend op toestemming is gebaseerd. In alle overige gevallen beoordelen wij of er redenen zijn die aan complete of gedeeltelijke gegevenswissing in de weg staan, zoals wettelijke bewaarverplichtingen.


RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT

Als wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op grond van door u verleende toestemming of in het kader van een met u gesloten overeenkomst, heeft u het recht om ons te verzoeken die gegevens aan uzelf of aan een door u aan te wijzen derde over te dragen. In het geval van een overeenkomst met u is een dergelijke overdracht alleen mogelijk als de overeenkomst met u is geëindigd. Wij wijzen u erop dat gegevens die wij op een andere grondslag verwerken, zoals een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, niet voor overdracht in aanmerking komen.


RECHT OP BEZWAAR

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van NOWJOBS (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden), dan kunt u ons verzoeken om daarmee te stoppen. Wij beoordelen vervolgens of wij aan uw verzoek zullen voldoen.


RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de AVG, kunt u hierover te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de formaliteiten voor het indienen van een dergelijke klacht verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


WIJZIGING VAN HET PRIVACY STATEMENT

NOWJOBS heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van NOWJOBS gepubliceerd of passend gecommuniceerd. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen NOWJOBS en de betrokkenen van wie wij gegevens verwerken.


DISCLAIMER JUISTHEID GEGEVENS

NOWJOBS doet haar best om de juiste informatie via onze website of een sociale media service aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website of een sociale media service. Geen van de informatie gegeven via onze app, de website of een sociale media service is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

NOWJOBS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via onze app, website of sociale media service.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze app, website of een sociale media service zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn deze (tijdelijk) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het auteursrecht op deze website en onze app en op beider geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij NOWJOBS of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NOWJOBS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door NOWJOBS.


VRAGEN EN CONTACT

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via:

Data Protection Officer NOWJOBS

Email: privacy@nowjobs.nl

Wij zijn voor overige vragen of opmerkingen bereikbaar via de contactinformatie op deze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

De actuele versie van dit privacy statement is op 1 juli 2020 opgesteld.